Ahti Invest

Ahti on kiin­teistö­kehitys ja -sijoi­tusyhtiö, joka raken­nuttaa asuin­kiinteis­töjä, inves­toi pitkä­jäntei­seen alue­kehityk­seen sekä kehit­tää liike­tiloihin arvoa tuot­tavia konsep­teja yhdes­sä asiakkai­densa kanssa. Asiak­kaitamme ovat yksi­tyiset asunnon­ostajat, yrityk­set sekä kiin­teistö­sijoit­tajat ja -rahastot.

Hank­keemme on aina räätä­löity alueen luomat mahdol­lisuudet sekä kohde­ryhmän tar­peet huomi­oiden. Sijoitta­jaystä­välliset koh­teemme ovat vuokra­tuotoil­taan poikkeuk­sellisen hyviä ja omaa­vat tasai­sen arvon­nousu­potenti­aalin turvat­tua tulevai­suutta ajatellen.

Asuminen

Liiketilat

Aluekehitys