Aluekehitys

Ahti sijoit­taa maan­hankin­taan kasvu­keskuk­sissa. Olemme kiin­nostu­neita kehit­tyvistä alu­eista, jois­sa voimme hank­keil­lamme luoda asuk­kaille ihan­teelli­sen elämän­tavan ja nos­taa alueen arvoa. Olemme mukana useissa seutu­kunnan kan­nalta merkit­tävi­ssä tule­vaisuu­den hank­keissa yhdes­sä rakenta­ja­kumppa­neidemme kanssa.