Asuminen

Ahti keskit­tyy laaduk­kaaseen uudis­rakenta­miseen sekä koko­naisval­taisiin sanee­raus­kohtei­siin kasvu­keskuk­sissa. Hank­keemme sijait­sevat aina kiin­teistön arvon­nousun ja huolet­toman asumisen kan­nalta ihan­teelli­silla alueilla. Luomme päivän tarpeita vastaa­van asuntoja­kauman ja tehok­kaat pohja­ratkaisut.

Sijoit­tajia ajatel­len koh­teemme sijait­sevat ihanteel­lisesti ja tarjo­avat poik­keuksel­lisen vuokra­tuoton sekä arvon­nousu­potenti­aalin. Kohteemme raken­netaan aina tunnet­tujen ja vakava­raisten rakennus­yhtiöiden kanssa. Tur­vaamme näin kohtei­demme laadun, vaatimus­tenmukai­suuden sekä matalat yllä­pitokulut koko elin­kaaren ajalla.